31 Dec

Kế toán các khoản phải thu 2

7.Đánh giá các khoản phải thu

Phải thu khách hàng được đánh giá theo khả năng thu hồi, nghĩa là theo giá trị thuần có thể thực hiện được.Khi có dấu hiệu cho thấy các khoản này không thể thu hồi một phần hay toàn bộ thì cần phải điều chỉnh thông qua việc trích lập dự phòng.

* Phương pháp trích lập dự phòng

– Ước tính trên doanh thu bán chịu ( KQKD – Phù hợp)

– Ước tính trên số dư cuối kỳ tài khoản ( CĐKT – Thận trọng) Read More

31 Dec

Kế toán các khoản phải thu phần 1

Tiếp tục radio Voixetcroix lại giới thiệu với các bạn chủ đề khác trong quá trình xây dựng site radio để bù đắp.

  1. Phân loại các khoản phải thu.

Phải thu khách hàng: gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán.

Phải thu nội bộ: gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Phải thu khác: gồm các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

Balance sheet of a financial report with spectacles

Read More

31 Dec

Kế toán các khoản doanh thu 2

10.Nếu SP,HH,DV đã tiêu thụ kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành BCTC phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày BCĐKT. Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành BCTC thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

11.TH xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán. Read More

31 Dec

Kế toán các khoản doanh thu 1

Hôm nay radio Voixetcroix sẽ bàn về vấn đề các khoản doanh thu

1.Khái niệm:

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

2.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

– Chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua

– Không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát hàng hóa.

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

– Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Ví dụ 1: Xác định điều kiện ghi nhận doanh thu

Tại ngày 30/12/2015 Cty A bán lô hàng cho Cty ở Hàn Quốc với giá trị là 150.000 USD.Hàng bốc lên từ Cảng Sài gòn ngày 30/12/2015, xác nhận của cơ quan HQ là 30/12/2015, hàng đến và xuống tại Cảng Busan (Hàn Quốc) ngày 05/01/2016.Doanh thu này được ghi nhận vào năm 2015 hay không?

Giải:

 

……. còn tiếp…… Read More