31 Dec

Kế toán các khoản phải thu phần 1

Tiếp tục radio Voixetcroix lại giới thiệu với các bạn chủ đề khác trong quá trình xây dựng site radio để bù đắp.

  1. Phân loại các khoản phải thu.

Phải thu khách hàng: gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán.

Phải thu nội bộ: gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Phải thu khác: gồm các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

Balance sheet of a financial report with spectacles

  1. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của BCĐKT có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác, như: Cho vay,tạm ứng, ký quỹ ký cược,….
  2. Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.
  3. Bên giao uỷ thác XK sử dụng TK 131,bên nhận uỷ thác sử dụng TK 138 ( QĐ 15/2006 – sử dụng TK 131)
  4. Phải thu nội bộ

Cập nhật hướng dẫn sửa lỗi chưa đăng ký cơ quan thuế

Có thể ghi nhận hoặc không ghi nhận doanh thu bán hàng giữa các đơn vị nội bộ.

Ghi nhận phải thu về CLTG và lãi vay đủ điều kiện vốn hoá đối với các BQLDA của doanh nghiệp ( TK 1362).

Tài khoản 138 phản ánh các bên khác mượn bằng tài sản phi tiền tệ.

Quyết định 15/2006                        Thông tư 200/2014

Không phân biệt tiền tệ và phi tiền tệ           Cho vay, mượn bằng tiền: TK 128.3

Cho vay, mượn phi tiền tệ: TK 138.

  1. Nguyên tắc:

– Hạch toán chi tiết từng đối tượng

– Không phản ánh vào TK phải thu nếu thu tiền ngay.

– Tiến hành phân loại các khoản nợ để có căn cứ trích lập DP

– Cuối kỳ phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ phải thu

– Số dư cuối kỳ từng đối tượng chiếm tỷ trọng 10%/Tổng phải thu phải được chi tiết trên thuyết minh BCTC.

– Bù trừ công nợ theo đối tượng cụ thể

Tiếp tục kế toán các khoản phải thu 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *