31 Dec

Kế toán các khoản phải thu 2

7.Đánh giá các khoản phải thu

Phải thu khách hàng được đánh giá theo khả năng thu hồi, nghĩa là theo giá trị thuần có thể thực hiện được.Khi có dấu hiệu cho thấy các khoản này không thể thu hồi một phần hay toàn bộ thì cần phải điều chỉnh thông qua việc trích lập dự phòng.

* Phương pháp trích lập dự phòng

– Ước tính trên doanh thu bán chịu ( KQKD – Phù hợp)

– Ước tính trên số dư cuối kỳ tài khoản ( CĐKT – Thận trọng)

* Tuổi nợ:

– Quá hạn từ 3 tháng đến < 12 tháng: 30% giá trị

– Quá hạn từ 12 tháng đến < 24 tháng: 50% giá trị

– Quá hạn từ 24 tháng đến < 36 tháng: 70% giá trị

– Quá hạn từ 36 tháng trở lên: 100% giá trị

Hướng dẫn sửa lỗi 1 cách nhanh nhất

Ví dụ 1: Ước tính trên doanh thu bán chịu Năm 2015 Cty A ước tính tỷ lệ bình quân nợ phải khó đòi chiếm 1,5%/DT bán chịu.Trong năm Cty A có doanh thu là 2 tỷ, đến thời điểm 31/12/2015 doanh thu bán chịu là 0.6 tỷ

Giải: Tỷ lệ NPT chiếm trên DT bán chịu = 1.5% Mức lập dự phòng cần lập cuối 31/12/2015 là:

600.000.000 đ * 1,5 % = 9.000.000 đồng

Hạch toán kế toán N642     : 9.000.000 C229 :  9.000.000 Ước tính trên doanh thu bán chịu

Ví dụ 2: Ước tính trên số dư cuối kỳ

Tại ngày 31/12/2015 Cty A có số dư TK 131 chi tiết phải thu khách hàng B ( TK 131B) là 200.000.000 đ đã quá hạn thanh toán theo HĐKT là 18 tháng.

Giải:

Số nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2015 cho TK 131B với tỷ lệ là 50% ( quá hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng)

Mức trich lập dự phòng tại ngày 31/12/2015 là: 200.000.000 * 50% = 100.000.000 đồng

 

……………xem tài liệu đầy đủ………………..

* Vấn đề về thuế: Chi phí dự phòng phải thu chỉ được chấp nhận là chi phí được trừ khi thực hiện đúng các quy định của thuế ( TT 228/2009/TT-BTC) Theo quy định chi phí này được trừ khi thoả mãncác điều kiện:

– Có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận công nợ ( HĐKT; Khế ước vay/nợ; bản thanh lý HĐ; cam kết nợ,..)

– Có đủ căn cứ xác định là nợ phải thu khó đòi ( quá hạn thanh toán; người mua lâm vào tình trạng phá sản; mất tích, bỏ trốn,…).

( Công văn 6224 ngày 8/5/2014 Cục thuế Tp.HCM)

Xem lại Kế toán các khoản phải thu phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *