31 Dec

Kế toán các khoản doanh thu 1

Hôm nay radio Voixetcroix sẽ bàn về vấn đề các khoản doanh thu

1.Khái niệm:

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

2.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

– Chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua

– Không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát hàng hóa.

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

– Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Ví dụ 1: Xác định điều kiện ghi nhận doanh thu

Tại ngày 30/12/2015 Cty A bán lô hàng cho Cty ở Hàn Quốc với giá trị là 150.000 USD.Hàng bốc lên từ Cảng Sài gòn ngày 30/12/2015, xác nhận của cơ quan HQ là 30/12/2015, hàng đến và xuống tại Cảng Busan (Hàn Quốc) ngày 05/01/2016.Doanh thu này được ghi nhận vào năm 2015 hay không?

Giải:

 

……. còn tiếp……

3.Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dich vụ

– Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch cung cấp DV

– Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm báo cáo

Đang thắc mắc chữ ký số newca có tốt không thì nên đọc bài viết

Ví dụ 2: Tính doanh thu theo PP khấu trừ thuế Cty A là cty tính thuế theo PP khấu trừ thuế, ngày 16/5/2015 Cty A bán 01 lô hàng giá chưa thuế là 100tr, thuế suất 10%,khách hàng chưa thanh toán.

Giải:

– Doanh thu tính thuế là: 100tr

– Thuế GTGT phải nộp : 100tr *10% = 10tr

– Tổng thu khách hàng : 100tr + 10tr = 110tr

Hạch toán kế toán:

N131          110tr

C511 100tr

C3331 10tr

 

Ví dụ 3: Tính doanh thu theo PP trực tiếp Cty B là cty tính thuế theo PP trực tiếp, trong kỳ Cty B bán hàng với giá 200tr, đã thu tiền mặt và thuế tính theo PP trực tiếp Cty B phải nộp là 5%.Khách hàng chưa thanh toán

Giải:

– Doanh thu tính thuế là : 200tr

– Thuế GTGT phải nộp : 200tr *5% = 10tr

– Tổng thu khách hàng : 200tr

Hạch toán kế toán

N131 200tr

C511 200tr

Cuối kỳ loại thuế GTGT ra khỏi doanh thu  là 10tr

N511 10tr

C3331 10tr

4.Doanh thu và chi phí tạo ra doanh thu đó phải được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp.

5.Một hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch.

Kế toán phải nhận biết các giao dịch để áp dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán doanh thu.

6.Doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với bản chất

hơn là hình thức hoặc tên gọi của giao dịch phải được phân bổ theo nghĩa vụ.

7.Đối với các giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ của người bán ở thời điểm hiện tại

và trong tương lai, doanh thu phải được phân bổ theo giá trị hợp lý của từng nghĩa vụ và được ghi nhận khi nghĩa vụ đã được thực hiện.

8.Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba.

9.Khi luân chuyển SP,HH,DV giữa các đơn vị phụ thuộc,DN có thể quyết định việc ghi nhận doanh thu tại các đơn vị nếu có sự gia tăng trong giá trị SP,HH giữa các khâu.

Xem tiếp kế toán các khoản doanh thu phần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *